İş Sağlığı ve Güvenliği

​Teknokon Makina sahip olduğu değerler, etik anlayış ve izlediği strateji çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliğine tüm organizasyon kademelerinde ilk önceliği vermektedir.

İSG Planlama

Teknokon Makina sahip olduğu değerler, etik anlayış ve izlediği strateji çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliğine tüm organizasyon kademelerinde ilk önceliği vermektedir.

OHSAS 45001 sertifikasına sahip 
Teknokon Makina’nın üstleneceği herhangi bir proje kapsamında takip edeceği ISG adımları; 
 

•   İSG Planı 
•   Acil Müdahale Planı
•   Risk Değerlendirmeleri
•   Roller ve Sorumluluklar
•   İSG Haberleşme Prosedürü
•   İSG İşleyiş Prosedürleri

•   Sürekli İyileştirme çalışmalarından oluşmaktadır.
 
Teknokon Makina üstlendiği her bir proje özelinde, projenin şartları, gereksinimleri, ihtiyaçları ve özellikleri uyarınca üstte sıralanan plan ve prosedürleri revize ederek proje gereksinimlerine uygun hale getirir.

 

İSG Uygulama ve Operasyon

Teknokon Makina plan, prosedür ve işleyişlerin uygulanabilirliğini sağlamak için takip sistematiği oluşturmuştur.

İşyerinde yapılacak herhangi bir çalışmanın ilgili tüm çalışanlar tarafından anlaşılabilmesi ve varsa muhtemel risklerin önceden bertaraf edilebilmesi için eğitimler düzenlemekte ve risk görülen işlerde iş izni sistematiği uygulanmaktadır.
 
Özellikli İş Tehlike Analizi
Teknokon Makina her bir potansiyel tehlikeli iş özelinde risk analizleri yapılmış olmasına rağmen gerektiğinde işe özgün iş tehlike analizini ayrıca oluşturur.
 
Eğitim Programları
Teknokon Makina her kazanın önlenebilir olduğu felsefesi ile sürekli eğitimin vazgeçilmez bir kural olduğunu kabul etmektedir. Bu nedenle her  çalışanımızın işe başladığı ilk günden itibaren çalışma hayatı boyunca etkin bir eğitim alması İSG performansımız için olmazsa olmaz bir olgudur. Eğitim aksiyonları sadece İSG performansı açısından değil, çalışanlarda bir iş güvenliği kültürünü oluşturmayı da dikkate alarak planlanmakta ve uygulanmaktadır.
 
İSG İletişimi (Toplantılar, Bildirimler, Uyarılar)
Etkin ve zamanında iletişim, İSG Yönetim Sistemimizin önemli bir bileşenidir. 
 

İSG Kontrol ve İzleme 

Teknokon Makina’nın İSG performansları uluslararası kabul görmüş parametreler üzerinden takip edilmektedir. İSG performansımız İSG departmanı ve ilgili kuruluşlar tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve denetim sonuçları fabrika ve merkez yönetim tarafından değerlendirilmektedir. Yapılan ve raporlanan periyodik çalışmalar:
 

•   İSG uygunsuzluk tespiti ve aksiyon planı
•   İSG fabrika denetleme
•   İSG performans ölçüm
•   Yasal uygunluk denetleme
 

Ölçme, Analiz ve İyileştirme

Her türlü iç ve dış denetimler, proje verileri, eğitim kayıtları sonucunda oluşturulan raporlar detaylıca analiz edilmektedir. Analizler sonucunda ortaya çıkan herhangi bir aksaklığın tekrarını önlemek İSG Yönetim Sistemimizin önemli bir parçasıdır. Bu amaçla, tüm kaza ve olaylar kök sebeplerinin belirlenebilmesi için detaylı olarak araştırılmaktadır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan “Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler”  gerekli önlemlerin alınabilmesi için tüm Teknokon Grup Organizasyonuyla paylaşılmaktadır. Düzeltici önleyici faaliyetler yönetim kurulu faaliyet raporunun da bir bölümü olup, üst yönetimin konuya dahil olması sağlanmaktadır.